Życzenia składamy dla:     Przeznaczenie
Wolnoobrotowe mieszadła prętowe typu MPp stanowią wyposażenie zagęszczaczy grawitacyjnych. Przeznaczeniem mieszadeł jest podniesienie efektywności zagęszczania osadu z osadników wstępnych osadu czynnego lub przefermentowanego oraz przemysłowego.
Mieszadła typu MPpC (MPpO) przeznaczone są do zagęszczaczy z dnem płaskim do pracy ciągłej (okresowej).
Mieszadło typu MPsC (MPsO) przeznaczone są do zagęszczaczy z dnem stożkowym do pracy ciągłej (okresowej).


Powiększ rysunek
Mieszadło Prętowe typu MPp (MPs)Powiększ


Zasada działania
Mieszadło prętowe osadzone jest na koronie zbiornika zagęszczacza. Na pomoście umieszczony jest zespół napędu. Ramy zagęszczające powodują zagęszczanie osadu poprzez wywoływanie powolnego ruchu cieczy. Ruch ten zwiększa stopień odwodnienia osadu i przyczynia się do skrócenia czasu zagęszczania. Mieszadło wolnoobrotowe, wspomaga proces zagęszczania w ten sposób, że dzięki prętom zagęszczającym powstają kanały do drenażu osadu, przez co następuje oddzielenie gazu od cząstek osadu. Osad uwolniony od gazu łączy się w większe aglomeracje i opada na dno. Proces przemieszczania osadu do leja zagęszczacza wspomagany jest listwami zgarniającymi, które zamocowane są do dolnych części ram zagęszczających. Odprowadzanie zagęszczonego osadu odbywa się rurociągiem, którego wylot umieszczony jest w leju dna zagęszczacza.
W zagęszczaczach grawitacyjnych o działaniu ciągłym prowadzony jest proces zagęszczania osadów polegający na ciągłym odprowadzaniu osadu zagęszczonego z dna osadnika, a wody osadowej przez koryta przelewowe. Części pływające są odprowadzane poza osadnik przez zespół w skład którego wchodzą: zgrzebła zgarniające, komora zrzutowa i rura spustowa.
Zagęszczacze o działaniu okresowym wyposażone są w mieszadła wolnoobrotowe i układ odprowadzania wody osadowej na różnych poziomach.


Wielkości charakterystyczne
Powiększ rysunek


Oznaczenie MPpC-6
M - mieszadło
P - prętowe
p - do zagęszczacza z dnem płaskim
C - do pracy ciągłej
6 - średnica zagęszczacza (m.)


Dane do zamówienia
  • symbol firmowy
  • wykonawstwo materiałowe
  • proponowany termin dostawy
  • ilość sztuk
  • przy mieszadłach o innych parametrach niż w/w tabeli należy dostarczyć dyspozycję budowlaną i uzgodnić wykonawstwo z producentem


Mieszadło Prętowe typu MPp (MPs)

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ
Animacja Mieszadła Prętowego MPp (MPs)


PILSOFT Zaistniej w sieci Piła (c) 2004-2011. All Rights Reserved